PDF 586kWORD 357k

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

 

ITRE(2018)0221_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 21. února 2018, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

Čtvrtek 22. února 2018, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

21. února 2018, 9:00–12:30

1.              Přijetí pořadu jednání

2.              Sdělení předsedy

3.              Schválení zápisů ze schůzí:

·           11. ledna 2018              PV – PE616.852v01-00

* * *

4.              Svobodný pohyb jiných než osobních údajů v Evropské unii

ITRE/8/11035

***I              2017/0228(COD)              COM(2017)0495 – C8-0312/2017

 

Zpravodaj:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE613.537v01-00

Příslušný výbor:

IMCO  –

Anna Maria Corazza Bildt (PPE)

 

Stanoviska:

ITRE, JURI, LIBE

 

·           projednání návrhu stanoviska

5.              Zřízení rámce pro kontrolu přímých zahraničních investic do Evropské unie

ITRE/8/11013

***I              2017/0224(COD)              COM(2017)0487 – C8-0309/2017

 

Zpravodaj:

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE615.451v01-00

Příslušný výbor:

INTA*  –

Franck Proust (PPE)

 

Stanoviska:

AFET, ECON, ITRE*, JURI, LIBE

 

·           projednání návrhu stanoviska

* * *

Od 10:00

*** Elektronické hlasování ***

6.              Energetická náročnost budov

ITRE/8/08698

***I              2016/0381(COD)              COM(2016)0765 – C8-0499/2016

 

Zpravodaj:

Bendt Bendtsen (PPE)

 

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

ENVI  –

Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

AD – PE603.103v04-00
AM – PE606.194v01-00
AM – PE606.184v01-00

 

·           hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

7.              Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu

ITRE/8/11656

              2017/2990(DEA)              C(2017)07834

 

 

 

RE – PE616.910v01-00

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

 

·           přijetí návrhu usnesení, kterým se vyslovuje námitka vůči aktu v přenesené pravomoci podle článku 105 jednacího řádu

8.              Průmyslová politika

ITRE/8/12184

              2018/2567(RSP)             

 

Zpravodaj:

Jerzy Buzek (PPE)

 

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

 

·           přijetí otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou

9.              Zřízení evropského programu průmyslového rozvoje v oblasti obrany zaměřeného na podporu konkurenceschopnosti a schopností inovace obranného průmyslu EU

ITRE/8/10167

***I              2017/0125(COD)              COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Zpravodajka:

Françoise Grossetête (PPE)

PR – PE608.022v01-00
AM – PE608.023v01-00
AM – PE615.351v01-00

Příslušný výbor:

ITRE*

 

 

Stanoviska:

AFET*  –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG*  –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO  –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

 

·           přijetí návrhu zprávy

·           hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 30. listopadu 2017, 12:00

10.              Vnitřní trh s elektřinou (přepracování)

ITRE/8/08718

***I              2016/0379(COD)              COM(2016)0861 – C8-0492/2016

 

Zpravodaj:

Krišjānis Kariņš (PPE)

PR – PE597.757v01-00
AM – PE610.740v01-00
AM – PE609.623v01-00
AM – PE609.624v01-00
AM – PE609.625v01-00
AM – PE610.751v01-00

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

ECON  –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

ENVI  –

Ivo Belet (PPE)

AD – PE609.648v05-00
AM – PE612.144v01-00
AM – PE610.826v01-00

 

IMCO  –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           přijetí návrhu zprávy

·           hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 15. září 2017, 12:00

11.              Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou (přepracování)

ITRE/8/08686

***I              2016/0380(COD)              COM(2016)0864 – C8-0495/2016

 

Zpravodaj:

Krišjānis Kariņš (PPE)

PR – PE597.758v01-00
AM – PE610.807v02-00
AM – PE609.628v02-00
AM – PE609.626v03-00
AM – PE609.627v04-00
AM – PE610.738v02-00

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

BUDG  –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

ECON  –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

ENVI  –

Pavel Poc (S&D)

AD – PE604.859v03-00
AM – PE607.825v02-00

 

IMCO  –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

·           přijetí návrhu zprávy

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 15. září 2017, 12:00

12.              Riziková připravenost v odvětví elektřiny

ITRE/8/08692

***I              2016/0377(COD)              COM(2016)0862 – C8-0493/2016

 

Zpravodaj:

Flavio Zanonato (S&D)

PR – PE606.138v01-00
AM – PE609.622v01-00
AM – PE610.658v01-00

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

ECON  –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

ENVI  –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

IMCO  –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

·           přijetí návrhu zprávy

·           hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. září 2017, 12:00

13.              Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracování)

ITRE/8/08681

***I              2016/0378(COD)              COM(2016)0863 – C8-0494/2016

 

Zpravodaj:

Morten Helveg Petersen (ALDE)

PR – PE605.917v01-00
AM – PE610.755v01-00
AM – PE609.611v01-00

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)

AD – PE605.971v02-00
AM – PE607.906v01-00

 

ECON  –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

IMCO  –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           přijetí návrhu zprávy

·           hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. září 2017, 12:00

14.              Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR)

ITRE/8/11549

              2017/2254(INI)              COM(2017)0339

 

Zpravodajka:

Lieve Wierinck (ALDE)

PA – PE613.604v01-00
AM – PE616.665v01-00

Příslušný výbor:

ENVI  –

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE613.613v01-00

Stanoviska:

ITRE

 

 

 

AGRI  –

Matt Carthy (GUE/NGL)

PA – PE615.417v01-00

 

·           přijetí návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 16. ledna 2018, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

* * *

21. února 2018, 14:30–18:30

15.              Veřejné slyšení na téma „Uspořádání trhu se zemním plynem – přezkum směrnice 2009/73/ES“

ITRE/8/12213

* * *

Od 17:00

Neveřejná schůze

16.              Schůze koordinátorů

* * *

22. února 2018, 9:00–12:30

17.              Seminář na téma „Národní strategie pro obnovitelné zdroje: energetická účinnost, renovace budov a vlastní spotřeba“

ITRE/8/12214

18.              Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem

ITRE/8/11613

***I              2017/0294(COD)              COM(2017)0660 – C8-0394/2017

 

Zpravodaj:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE615.314v01-00
AM – PE616.573v02-00

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

ECON, ENVI, IMCO

 

·           projednání pozměňovacích návrhů

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 16. ledna 2018, 12:00

19.              Technologie distribuované účetní knihy a blockchain: budování důvěry pomocí poklesu zprostředkování

ITRE/8/10454

              2017/2772(RSP)             

 

Zpravodajka:

Eva Kaili (S&D)

RE – PE616.877v01-00

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

 

·           projednání návrhu usnesení

20.              Pracovní cesta výboru ITRE do Chile (18.–20. prosince 2017), informace o cestě

ITRE/8/12215

21.              Informace o probíhajících jednáních (EECC/Del Castillo)

ITRE/8/11329

22.              Různé

23.              Příští schůze

·           21. března 2018, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

·           22. března 2018, 9:00–12:30

Poslední aktualizace: 7. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí