PDF 581kWORD 357k

 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

 

ITRE(2018)0221_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2018. gada 21. februārī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Ceturtdien, 2018. gada 22. februārī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: József Antall (4Q2)

2018. gada 21. februārī plkst. 9.00–12.30

1.              Darba kārtības pieņemšana

2.              Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3.              Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

·           2018. gada 11. janvārī              PV – PE616.852v01-00

* * *

4.              Nepersonizētu datu brīva aprite Eiropas Savienībā

ITRE/8/11035

***I              2017/0228(COD)              COM(2017)0495 – C8-0312/2017

 

Atzinuma sagatavotājs:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE613.537v01-00

Atbildīgā komiteja:

IMCO  –

Anna Maria Corazza Bildt (PPE)

 

Atzinumi:

ITRE, JURI, LIBE

 

·           Atzinuma projekta izskatīšana

5.              Satvara izveide ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai

ITRE/8/11013

***I              2017/0224(COD)              COM(2017)0487 – C8-0309/2017

 

Atzinuma sagatavotājs:

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE615.451v01-00

Atbildīgā komiteja:

INTA*  –

Franck Proust (PPE)

 

Atzinumi:

AFET, ECON, ITRE*, JURI, LIBE

 

·           Atzinuma projekta izskatīšana

* * *

No plkst. 10.00:

*** Elektroniskā balsošana ***

6.              Ēku energoefektivitāte

ITRE/8/08698

***I              2016/0381(COD)              COM(2016)0765 – C8-0499/2016

 

Referents:

Bendt Bendtsen (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

Atzinumi:

ENVI  –

Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

AD – PE603.103v04-00
AM – PE606.194v01-00
AM – PE606.184v01-00

 

·           Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

7.              Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013

ITRE/8/11656

              2017/2990(DEA)              C(2017)07834

 

 

 

RE – PE616.910v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

 

·           Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana, kurā izteikti iebildumi pret deleģēto aktu saskaņā ar 105. pantu

8.              Rūpniecības politika

ITRE/8/12184

              2018/2567(RSP)             

 

Referents:

Jerzy Buzek (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

 

·           Tāda jautājuma pieņemšana, uz kuru jāatbild mutiski

9.              Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveide ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju

ITRE/8/10167

***I              2017/0125(COD)              COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Referente:

Françoise Grossetête (PPE)

PR – PE608.022v01-00
AM – PE608.023v01-00
AM – PE615.351v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE*

 

 

Atzinumi:

AFET*  –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG*  –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO  –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

 

·           Ziņojuma projekta pieņemšana

·           Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 30. novembrī plkst. 12.00

10.              Elektroenerģijas iekšējais tirgus (pārstrādāta redakcija)

ITRE/8/08718

***I              2016/0379(COD)              COM(2016)0861 – C8-0492/2016

 

Referents:

Krišjānis Kariņš (PPE)

PR – PE597.757v01-00
AM – PE610.740v01-00
AM – PE609.623v01-00
AM – PE609.624v01-00
AM – PE609.625v01-00
AM – PE610.751v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

Atzinumi:

ECON  –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

ENVI  –

Ivo Belet (PPE)

AD – PE609.648v05-00
AM – PE612.144v01-00
AM – PE610.826v01-00

 

IMCO  –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           Ziņojuma projekta pieņemšana

·           Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 15. septembrī plkst. 12.00

11.              Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija)

ITRE/8/08686

***I              2016/0380(COD)              COM(2016)0864 – C8-0495/2016

 

Referents:

Krišjānis Kariņš (PPE)

PR – PE597.758v01-00
AM – PE610.807v02-00
AM – PE609.628v02-00
AM – PE609.626v03-00
AM – PE609.627v04-00
AM – PE610.738v02-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

Atzinumi:

BUDG  –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

ECON  –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

ENVI  –

Pavel Poc (S&D)

AD – PE604.859v03-00
AM – PE607.825v02-00

 

IMCO  –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

·           Ziņojuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 15. septembrī plkst. 12.00

12.              Riskgatavība elektroenerģijas sektorā

ITRE/8/08692

***I              2016/0377(COD)              COM(2016)0862 – C8-0493/2016

 

Referents:

Flavio Zanonato (S&D)

PR – PE606.138v01-00
AM – PE609.622v01-00
AM – PE610.658v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

Atzinumi:

ECON  –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

ENVI  –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

IMCO  –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

·           Ziņojuma projekta pieņemšana

·           Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 13. septembrī plkst. 12.00

13.              Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra (pārstrādāta redakcija)

ITRE/8/08681

***I              2016/0378(COD)              COM(2016)0863 – C8-0494/2016

 

Referents:

Morten Helveg Petersen (ALDE)

PR – PE605.917v01-00
AM – PE610.755v01-00
AM – PE609.611v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

Atzinumi:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)

AD – PE605.971v02-00
AM – PE607.906v01-00

 

ECON  –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

IMCO  –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           Ziņojuma projekta pieņemšana

·           Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 14. septembrī plkst. 12.00

14.              Eiropas rīcības plāns pret mikrobu rezistenci pieejas "Viena veselība" ietvaros

ITRE/8/11549

              2017/2254(INI)              COM(2017)0339

 

Atzinuma sagatavotāja:

Lieve Wierinck (ALDE)

PA – PE613.604v01-00
AM – PE616.665v01-00

Atbildīgā komiteja:

ENVI  –

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE613.613v01-00

Atzinumi:

ITRE

 

 

 

AGRI  –

Matt Carthy (GUE/NGL)

PA – PE615.417v01-00

 

·           Atzinuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 16. janvārī plkst. 12.00

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

* * *

2018. gada 21. februārī plkst. 14.30–18.30

15.              Atklāta uzklausīšana par tematu "Gāzes tirgus modelis — Direktīvas 2009/73/EK pārskatīšana"

ITRE/8/12213

* * *

No plkst. 17.00:

Aiz slēgtām durvīm

16.              Koordinatoru sanāksme

* * *

2018. gada 22. februārī plkst. 9.00–12.30

17.              Darbseminārs "Valstu stratēģijas atjaunojamo energoresursu jomā: energoefektivitāte, ēku renovācija un pašpatēriņš"

ITRE/8/12214

18.              Kopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu

ITRE/8/11613

***I              2017/0294(COD)              COM(2017)0660 – C8-0394/2017

 

Referents:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE615.314v01-00
AM – PE616.573v02-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

Atzinumi:

ECON, ENVI, IMCO

 

·           Grozījumu izskatīšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 16. janvārī plkst. 12.00

19.              Sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas un blokķēdes: uzticēšanās veidošana, atsakoties no starpniecības

ITRE/8/10454

              2017/2772(RSP)             

 

Referente:

Eva Kaili (S&D)

RE – PE616.877v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

 

·           Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana

20.              Atskaite par ITRE komitejas darba braucienu uz Čīli 2017. gada 18.-20. decembrī

ITRE/8/12215

21.              Notiekošajās sarunās panāktais progress (EESK/ Del Castillo)

ITRE/8/11329

22.              Dažādi jautājumi

23.              Nākamās sanāksmes

·           2018. gada 21. martā plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

·           2018. gada 22. martā plkst. 9.00–12.30

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika