PDF 374kWORD 357k

 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

 

ITRE(2018)0221_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 21. februára 2018 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

štvrtok 22. februára 2018 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

21. februára 2018 od 9.00 do 12.30 h

1.              Prijatie programu schôdze

2.              Oznámenia predsedníctva

3.              Schválenie zápisníc zo schôdzí

·           11. januára 2018              PV – PE616.852v01-00

* * *

4.              Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii

ITRE/8/11035

***I              2017/0228(COD)              COM(2017)0495 – C8-0312/2017

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE613.537v01-00

Gestorský výbor:

IMCO  –

Anna Maria Corazza Bildt (PPE)

 

Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE, JURI, LIBE

 

·           preskúmanie návrhu stanoviska

5.              Stanovenie rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

ITRE/8/11013

***I              2017/0224(COD)              COM(2017)0487 – C8-0309/2017

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE615.451v01-00

Gestorský výbor:

INTA*  –

Franck Proust (PPE)

 

Výbory požiadané o stanovisko:

AFET, ECON, ITRE*, JURI, LIBE

 

·           preskúmanie návrhu stanoviska

* * *

Od 10.00 h:

*** Elektronické hlasovanie ***

6.              Energetická hospodárnosť budov

ITRE/8/08698

***I              2016/0381(COD)              COM(2016)0765 – C8-0499/2016

 

Spravodajca:

Bendt Bendtsen (PPE)

 

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI  –

Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

AD – PE603.103v04-00
AM – PE606.194v01-00
AM – PE606.184v01-00

 

·           hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

7.              Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu

ITRE/8/11656

              2017/2990(DEA)              C(2017)07834

 

 

 

RE – PE616.910v01-00

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

 

·           prijatie návrhu uznesenia, ktorým sa vznáša námietka proti delegovanému aktu podľa článku 105

8.              Priemyselná politika

ITRE/8/12184

              2018/2567(RSP)             

 

Spravodajca:

Jerzy Buzek (PPE)

 

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

 

·           prijatie otázky na ústne zodpovedanie

9.              Ustanovenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraného na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ

ITRE/8/10167

***I              2017/0125(COD)              COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Spravodajkyňa:

Françoise Grossetête (PPE)

PR – PE608.022v01-00
AM – PE608.023v01-00
AM – PE615.351v01-00

Gestorský výbor:

ITRE*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

AFET*  –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG*  –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO  –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

 

·           prijatie návrhu správy

·           hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 30. november 2017, 12.00 h

10.              Vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)

ITRE/8/08718

***I              2016/0379(COD)              COM(2016)0861 – C8-0492/2016

 

Spravodajca:

Krišjānis Kariņš (PPE)

PR – PE597.757v01-00
AM – PE610.740v01-00
AM – PE609.623v01-00
AM – PE609.624v01-00
AM – PE609.625v01-00
AM – PE610.751v01-00

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

ECON  –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

ENVI  –

Ivo Belet (PPE)

AD – PE609.648v05-00
AM – PE612.144v01-00
AM – PE610.826v01-00

 

IMCO  –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           prijatie návrhu správy

·           hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. september 2017, 12.00 h

11.              Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)

ITRE/8/08686

***I              2016/0380(COD)              COM(2016)0864 – C8-0495/2016

 

Spravodajca:

Krišjānis Kariņš (PPE)

PR – PE597.758v01-00
AM – PE610.807v02-00
AM – PE609.628v02-00
AM – PE609.626v03-00
AM – PE609.627v04-00
AM – PE610.738v02-00

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG  –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

ECON  –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

ENVI  –

Pavel Poc (S&D)

AD – PE604.859v03-00
AM – PE607.825v02-00

 

IMCO  –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

·           prijatie návrhu správy

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. september 2017, 12.00 h

12.              Pripravenosť na riziká v sektore elektriny

ITRE/8/08692

***I              2016/0377(COD)              COM(2016)0862 – C8-0493/2016

 

Spravodajca:

Flavio Zanonato (S&D)

PR – PE606.138v01-00
AM – PE609.622v01-00
AM – PE610.658v01-00

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

ECON  –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

ENVI  –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

IMCO  –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

·           prijatie návrhu správy

·           hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 13. september 2017, 12.00 h

13.              Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)

ITRE/8/08681

***I              2016/0378(COD)              COM(2016)0863 – C8-0494/2016

 

Spravodajca:

Morten Helveg Petersen (ALDE)

PR – PE605.917v01-00
AM – PE610.755v01-00
AM – PE609.611v01-00

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)

AD – PE605.971v02-00
AM – PE607.906v01-00

 

ECON  –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

IMCO  –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           prijatie návrhu správy

·           hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. september 2017, 12.00 h

14.              Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR)

ITRE/8/11549

              2017/2254(INI)              COM(2017)0339

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Lieve Wierinck (ALDE)

PA – PE613.604v01-00
AM – PE616.665v01-00

Gestorský výbor:

ENVI  –

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE613.613v01-00

Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE

 

 

 

AGRI  –

Matt Carthy (GUE/NGL)

PA – PE615.417v01-00

 

·           prijatie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 16. január 2018, 12.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

* * *

21. februára 2018 od 14.30 do 18.30 h

15.              Verejné vypočutie na tému Koncepcia trhu so zemným plynom – revízia smernice 2009/73/ES

ITRE/8/12213

* * *

Od 17.00 h:

Za zatvorenými dverami

16.              Schôdza koordinátorov

* * *

22. februára 2018 od 9.00 do 12.30 h

17.              Seminár na tému Národné stratégie pre obnoviteľné zdroje energie: energetická účinnosť, renovácia budov a vlastná spotreba

ITRE/8/12214

18.              Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom

ITRE/8/11613

***I              2017/0294(COD)              COM(2017)0660 – C8-0394/2017

 

Spravodajca:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE615.314v01-00
AM – PE616.573v02-00

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

ECON, ENVI, IMCO

 

·           preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 16. január 2018, 12.00 h

19.              Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie dôvery prostredníctvom ústupu od sprostredkovania

ITRE/8/10454

              2017/2772(RSP)             

 

Spravodajkyňa:

Eva Kaili (S&D)

RE – PE616.877v01-00

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

 

·           preskúmanie návrhu uznesenia

20.              Služobná cesta výboru ITRE do Čile (18. - 20. decembra 2017), debrífing

ITRE/8/12215

21.              Spätná väzba z prebiehajúcich rokovaní (EECC/Del Castillo)

ITRE/8/11329

22.              Rôzne otázky

23.              Nasledujúce schôdze

·           21. marca 2018 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

·           22. marca 2018 od 9.00 do 12.30 h

Posledná úprava: 7. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia