PDF 470kWORD 1153k

 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

 

ITRE(2018)0221_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 21. februarja 2018, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

v četrtek, 22. februarja 2018, od 9.00 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q2)

21. februar 2018 od 9.00 do 12.30

1.              Sprejetje dnevnega reda

2.              Sporočila predsednika

3.              Sprejetje zapisnikov s sej:

·           11. januar 2018              PV – PE616.852v01-00

* * *

4.              Prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji

ITRE/8/11035

***I              2017/0228(COD)              COM(2017)0495 – C8-0312/2017

 

Pripravljavec mnenja:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE613.537v01-00

Pristojni odbor:

IMCO  –

Anna Maria Corazza Bildt (PPE)

 

Mnenje:

ITRE, JURI, LIBE

·           Obravnava osnutka mnenja

5.              Oblikovanje okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji

ITRE/8/11013

***I              2017/0224(COD)              COM(2017)0487 – C8-0309/2017

 

Pripravljavec mnenja:

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE615.451v01-00

Pristojni odbor:

INTA* –

Franck Proust (PPE)

 

Mnenje:

AFET, ECON, ITRE*, JURI, LIBE

·           Obravnava osnutka mnenja

* * *

Od 10.00:

*** Elektronsko glasovanje ***

6.              Energetska učinkovitost stavb

ITRE/8/08698

***I              2016/0381(COD)              COM(2016)0765 – C8-0499/2016

 

Poročevalec:

Bendt Bendtsen (PPE)

 

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

Mnenje:

ENVI –

Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

AD – PE603.103v04-00
AM – PE606.194v01-00
AM – PE606.184v01-00

·           Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

7.              Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije

ITRE/8/11656

              2017/2990(DEA)              C(2017)07834

 

 

 

RE – PE616.910v01-00

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

·           Sprejetje predloga resolucije, v katerem odbor nasprotuje delegiranem aktu v skladu s členom 105 Poslovnika

8.              Industrijska politika

ITRE/8/12184

              2018/2567(RSP)             

 

Poročevalec:

Jerzy Buzek (PPE)

 

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

·           Sprejetje vprašanja za ustni odgovor

9.              Ustanovitev evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU

ITRE/8/10167

***I              2017/0125(COD)              COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Poročevalka:

Françoise Grossetête (PPE)

PR – PE608.022v01-00
AM – PE608.023v01-00
AM – PE615.351v01-00

Pristojni odbor:

ITRE*

 

 

Mnenje:

AFET* –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 30. november 2017 ob 12.00

10.              Notranji trg električne energije (prenovitev)

ITRE/8/08718

***I              2016/0379(COD)              COM(2016)0861 – C8-0492/2016

 

Poročevalec:

Krišjānis Kariņš (PPE)

PR – PE597.757v01-00
AM – PE610.740v01-00
AM – PE609.623v01-00
AM – PE609.624v01-00
AM – PE609.625v01-00
AM – PE610.751v01-00

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

Mnenje:

ECON –

Sklep: brez mnenja

 

 

ENVI –

Ivo Belet (PPE)

AD – PE609.648v05-00
AM – PE612.144v01-00
AM – PE610.826v01-00

 

IMCO –

Sklep: brez mnenja

 

 

JURI –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 15. september 2017 ob 12.00

11.              Skupna pravila notranjega trga električne energije (prenovitev)

ITRE/8/08686

***I              2016/0380(COD)              COM(2016)0864 – C8-0495/2016

 

Poročevalec:

Krišjānis Kariņš (PPE)

PR – PE597.758v01-00
AM – PE610.807v02-00
AM – PE609.628v02-00
AM – PE609.626v03-00
AM – PE609.627v04-00
AM – PE610.738v02-00

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

Mnenje:

BUDG –

Sklep: brez mnenja

 

 

ECON –

Sklep: brez mnenja

 

 

ENVI  –

Pavel Poc (S&D)

AD – PE604.859v03-00
AM – PE607.825v02-00

 

IMCO –

Sklep: brez mnenja

 

 

JURI –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

·           Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 15. september 2017 ob 12.00

12.              O pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije

ITRE/8/08692

***I              2016/0377(COD)              COM(2016)0862 – C8-0493/2016

 

Poročevalec:

Flavio Zanonato (S&D)

PR – PE606.138v01-00
AM – PE609.622v01-00
AM – PE610.658v01-00

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

Mnenje:

ECON –

Sklep: brez mnenja

 

 

ENVI –

Sklep: brez mnenja

 

 

IMCO –

Sklep: brez mnenja

 

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 13. september 2017 ob 12.00

13.              Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev)

ITRE/8/08681

***I              2016/0378(COD)              COM(2016)0863 – C8-0494/2016

 

Poročevalec:

Morten Helveg Petersen (ALDE)

PR – PE605.917v01-00
AM – PE610.755v01-00
AM – PE609.611v01-00

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

Mnenje:

BUDG –

Jens Geier (S&D)

AD – PE605.971v02-00
AM – PE607.906v01-00

 

ECON –

Sklep: brez mnenja

 

 

IMCO –

Sklep: brez mnenja

 

 

JURI –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 14. september 2017 ob 12.00

14.              Evropski akcijski načrt „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom

ITRE/8/11549

              2017/2254(INI)              COM(2017)0339

 

Pripravljavka mnenja:

Lieve Wierinck (ALDE)

PA – PE613.604v01-00
AM – PE616.665v01-00

Pristojni odbor:

ENVI –

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE613.613v01-00

Mnenje:

ITRE

 

 

 

AGRI –

Matt Carthy (GUE/NGL)

PA – PE615.417v01-00

·           Sprejetje osnutka mnenja

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 16. januar 2018 ob 12.00

*** Konec elektronskega glasovanja ***

* * *

21. februar 2018 od 14.30 do 18.30

15.              Javna predstavitev o zasnovi trga s plinom in reviziji Direktive 2009/73/ES

ITRE/8/12213

* * *

Od 17.00:

Brez navzočnosti javnosti

16.              Sestanek koordinatorjev

* * *

22. februar 2018 od 9.00 do 12.30

17.              Delavnica o nacionalnih strategijah za obnovljive vire energije: energijska učinkovitost, prenova stavb in lastna poraba

ITRE/8/12214

18.              Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom

ITRE/8/11613

***I              2017/0294(COD)              COM(2017)0660 – C8-0394/2017

 

Poročevalec:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE615.314v01-00
AM – PE616.573v02-00

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

Mnenje:

ECON, ENVI, IMCO

·           Obravnava predlogov sprememb

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 16. januar 2018 ob 12.00

19.              Tehnologije distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem posrednikov

ITRE/8/10454

              2017/2772(RSP)             

 

Poročevalka:

Eva Kaili (S&D)

RE – PE616.877v01-00

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

·           Obravnava predloga resolucije

20.              Misija odbora ITRE v Čilu (od 18. do 20. decembra 2017), poročilo

ITRE/8/12215

21.              Povratne informacije o potekajočih pogajanjih (evropski zakonik o elektronskih komunikacijah/Del Castillo)

ITRE/8/11329

22.              Razno

23.              Naslednja seja

·           21. marec 2018, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

·           22. marec 2018, od 9.00 do 12.30

Zadnja posodobitev: 7. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov