PDF 363kWORD 356k

 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

 

ITRE(2018)0221_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 21 februari 2018 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Torsdagen den 22 februari 2018 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

21 februari 2018 kl. 9.00–12.30

1.              Godkännande av föredragningslistan

2.              Meddelanden från ordföranden

3.              Justering av sammanträdesprotokoll

·           11 januari 2018              PV – PE616.852v01-00

* * *

4.              Fritt flöde av icke-personliga uppgifter i Europeiska unionen

ITRE/8/11035

***I              2017/0228(COD)              COM(2017)0495 – C8-0312/2017

 

Föredragande av yttrande:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE613.537v01-00

Ansv. utsk.:

IMCO  –

Anna Maria Corazza Bildt (PPE)

 

Rådg. utsk.:

ITRE, JURI, LIBE

 

·           Behandling av förslag till yttrande

5.              Inrättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen

ITRE/8/11013

***I              2017/0224(COD)              COM(2017)0487 – C8-0309/2017

 

Föredragande av yttrande:

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA – PE615.451v01-00

Ansv. utsk.:

INTA*  –

Franck Proust (PPE)

 

Rådg. utsk.:

AFET, ECON, ITRE*, JURI, LIBE

 

·           Behandling av förslag till yttrande

* * *

Från kl. 10.00

*** Elektronisk omröstning ***

6.              Byggnaders energiprestanda

ITRE/8/08698

***I              2016/0381(COD)              COM(2016)0765 – C8-0499/2016

 

Föredragande:

Bendt Bendtsen (PPE)

 

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

Rådg. utsk.:

ENVI  –

Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

AD – PE603.103v04-00
AM – PE606.194v01-00
AM – PE606.184v01-00

 

·           Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

7.              Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse

ITRE/8/11656

              2017/2990(DEA)              C(2017)07834

 

 

 

RE – PE616.910v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

 

·           Antagande av ett resolutionsförslag om invändning mot en delegerad akt i enlighet med artikel 105

8.              Industripolitik

ITRE/8/12184

              2018/2567(RSP)             

 

Föredragande:

Jerzy Buzek (PPE)

 

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

 

·           Godkännande av fråga för muntligt besvarande

9.              Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri

ITRE/8/10167

***I              2017/0125(COD)              COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Föredragande:

Françoise Grossetête (PPE)

PR – PE608.022v01-00
AM – PE608.023v01-00
AM – PE615.351v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE*

 

 

Rådg. utsk.:

AFET*  –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG*  –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO  –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

 

·           Antagande av förslag till betänkande

·           Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 30 november 2017 kl. 12.00

10.              Den inre marknaden för el (omarbetning)

ITRE/8/08718

***I              2016/0379(COD)              COM(2016)0861 – C8-0492/2016

 

Föredragande:

Krišjānis Kariņš (PPE)

PR – PE597.757v01-00
AM – PE610.740v01-00
AM – PE609.623v01-00
AM – PE609.624v01-00
AM – PE609.625v01-00
AM – PE610.751v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

Rådg. utsk.:

ECON  –

Beslut: inget yttrande

 

 

ENVI  –

Ivo Belet (PPE)

AD – PE609.648v05-00
AM – PE612.144v01-00
AM – PE610.826v01-00

 

IMCO  –

Beslut: inget yttrande

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           Antagande av förslag till betänkande

·           Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 september 2017 kl. 12.00

11.              Gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning)

ITRE/8/08686

***I              2016/0380(COD)              COM(2016)0864 – C8-0495/2016

 

Föredragande:

Krišjānis Kariņš (PPE)

PR – PE597.758v01-00
AM – PE610.807v02-00
AM – PE609.628v02-00
AM – PE609.626v03-00
AM – PE609.627v04-00
AM – PE610.738v02-00

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

Rådg. utsk.:

BUDG  –

Beslut: inget yttrande

 

 

ECON  –

Beslut: inget yttrande

 

 

ENVI  –

Pavel Poc (S&D)

AD – PE604.859v03-00
AM – PE607.825v02-00

 

IMCO  –

Beslut: inget yttrande

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

·           Antagande av förslag till betänkande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 september 2017 kl. 12.00

12.              Riskberedskap inom elsektorn

ITRE/8/08692

***I              2016/0377(COD)              COM(2016)0862 – C8-0493/2016

 

Föredragande:

Flavio Zanonato (S&D)

PR – PE606.138v01-00
AM – PE609.622v01-00
AM – PE610.658v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

Rådg. utsk.:

ECON  –

Beslut: inget yttrande

 

 

ENVI  –

Beslut: inget yttrande

 

 

IMCO  –

Beslut: inget yttrande

 

 

·           Antagande av förslag till betänkande

·           Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 13 september 2017 kl. 12.00

13.              Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning)

ITRE/8/08681

***I              2016/0378(COD)              COM(2016)0863 – C8-0494/2016

 

Föredragande:

Morten Helveg Petersen (ALDE)

PR – PE605.917v01-00
AM – PE610.755v01-00
AM – PE609.611v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

Rådg. utsk.:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)

AD – PE605.971v02-00
AM – PE607.906v01-00

 

ECON  –

Beslut: inget yttrande

 

 

IMCO  –

Beslut: inget yttrande

 

 

JURI  –

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 

 

·           Antagande av förslag till betänkande

·           Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 14 september 2017 kl. 12.00

14.              En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens

ITRE/8/11549

              2017/2254(INI)              COM(2017)0339

 

Föredragande av yttrande:

Lieve Wierinck (ALDE)

PA – PE613.604v01-00
AM – PE616.665v01-00

Ansv. utsk.:

ENVI  –

Karin Kadenbach (S&D)

PR – PE613.613v01-00

Rådg. utsk.:

ITRE

 

 

 

AGRI  –

Matt Carthy (GUE/NGL)

PA – PE615.417v01-00

 

·           Antagande av förslag till yttrande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 16 januari 2018 kl. 12.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

* * *

21 februari 2018 kl. 14.30–18.30

15.              Offentlig utfrågning om en marknadsmodell för naturgasmarknaderna och översyn av direktiv 2009/73/EG

ITRE/8/12213

* * *

Från kl. 17.00

Inom stängda dörrar

16.              Samordnarnas sammanträde

* * *

22 februari 2018 kl. 9.00–12.30

17.              Workshop om nationella strategier för förnybar energi: energieffektivitet, byggnadsrenovering och egenförbrukning

ITRE/8/12214

18.              Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas

ITRE/8/11613

***I              2017/0294(COD)              COM(2017)0660 – C8-0394/2017

 

Föredragande:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE615.314v01-00
AM – PE616.573v02-00

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

Rådg. utsk.:

ECON, ENVI, IMCO

 

·           Behandling av ändringsförslag

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 16 januari 2018 kl. 12.00

19.              Distribuerad databasteknik och blockkedjor: Skapa förtroende genom disintermediering

ITRE/8/10454

              2017/2772(RSP)             

 

Föredragande:

Eva Kaili (S&D)

RE – PE616.877v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

 

·           Behandling av förslag till resolution

20.              Rapportering från ITRE-resan till Chile (18-20 december 2017)

ITRE/8/12215

21.              Återkoppling från pågående förhandlingar (EECC/Del Castillo)

ITRE/8/11329

22.              Övriga frågor

23.              Kommande sammanträden

·           21 mars 2018 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

·           22 mars 2018 kl. 9.00–12.30

Senaste uppdatering: 7 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy