PDF 170kWORD 274k

 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

 

ITRE(2020)0122_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 22. jaanuar 2020 kell 9.00–12.30 ja 13.30–18.30

Neljapäev, 23. jaanuar 2020 kell 8.30–12.30

Brüssel

Ruum: József Antall (2Q2)

22. jaanuar 2020 kell 9.00–10.00

Kinnine koosolek

1. Koordinaatorite koosolek

* * *

22. jaanuar 2020 kell 10.00–12.30

2. Päevakorra kinnitamine

3. Juhataja teadaanded

– Juhataja teadaanded koordinaatorite 4. detsembri 2019. aasta otsuste kohta

4. Koosolekute protokollide kinnitamine

         4.–5. detsember 2019 PV – PE644.928v01-00

*** Elektrooniline hääletus ***

5. Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 347/2013 seoses ELi ühishuviprojektide loendiga

ITRE/9/01776

 2019/2907(DEA) C(2019)07772

 

Vastutav:

 

ITRE

 

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine, milles esitatakse vastuväiteid delegeeritud õigusaktile vastavalt kodukorra artiklile 111

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

6. Terviklik Euroopa lähenemine energia salvestamisele

ITRE/9/02080

 2019/2189(INI) 

 

Raportöör:

 

Claudia Gamon (Renew)

 

Vastutav:

 

ITRE

 

 

 

         Arvamuste vahetus

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 23. märts 2020 kell 12.00

7. Arvamuste vahetus Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) ja Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) osavõtul

22. jaanuar 2020 kell 13.30–14.30

Kinnine koosolek

8. Kavandatavate tehisintellekti käsitlevate algatuste teemaline koordinaatorite koosolek, millel võivad osaleda temaatikast huvitatud ITRE-komisjoni liikmed, Euroopa Komisjoni Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiva asepresidendi Margrethe Vestageri osavõtul

* * *

22. jaanuar 2020 kell 14.30–17.30

Nõukogu eesistujariigi programmi tutvustus

9. Arvamuste vahetus keskkonna- ja energeetikaminister Tomislav Ćorićiga (energeetika) ning riigisekretäri ja merendus-, transpordi- ja taristuministri Josip Bilaveriga (IKT, digitaalvaldkond, küberturvalisus)

10. Arvamuste vahetus majandus-, ettevõtlus- ja käsitööndusminister Darko Horvati (tööstus, VKEd) ning teadus- ja haridusminister Blaženka Divjakiga (teadusuuringud, innovatsioon, kosmos)

22. jaanuar 2020 kell 17.30–18.30

11. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule ja nõukogule – ELi energia- ja kliimapoliitika tõhusam ja demokraatlikum otsustusprotsess

COM(2019)0177

• Komisjoni ettekanne ja arvamuste vahetus

23. jaanuar 2020 kell 8.30–10.30

12. Arvamuste vahetus energeetikavolinik Kadri Simsoniga Euroopa rohelise kokkuleppe energeetikaga seonduvate aspektide teemal

23. jaanuar 2020 kell 10.30–12.30

Avalik kuulamine

13. Programmi „Euroopa horisont“ strateegiline planeerimine: ülesanded ja partnerlused
(vt eraldi esialgset kava)

* * *

14. Muud küsimused

15. Järgmised koosolekud

         28. jaanuar 2020 kell 9.30–11.00 (Brüssel)

         17.–18. veebruar 2020

Viimane päevakajastamine: 21. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika