PDF 184kWORD 274k

 

 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

 

ITRE(2020)0217_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 17. februára 2020 od 15.00 do 18.30 h

utorok 18. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Miestnosť: József Antall (4Q2)

17. februára 2020 od 15.00 do 18.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

- oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré koordinátori prijali 22. januára 2020

Kontrola

3. Prezentácia dvoch správ Spoločného výskumného centra o technológii blockchainu a o umelej inteligencii

4. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Bezpečné zavádzanie 5G v EÚ – Vykonávanie súboru nástrojov EÚ

COM(2020)0050

● prezentácia Komisie

5. Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o preskúmaní roamingového trhu

COM(2019)0616

● prezentácia Komisie

* * *

6. Spätná väzba delegácie EP zo 14. zasadnutia Fóra pre správu internetu (Berlín, Nemecko 25. – 29. novembra 2019) zvolaného Organizáciou spojených národov

18. februára 2020 od 9.00 do 10.00 h

Za zatvorenými dverami

7. Schôdza koordinátorov

* * *

18. februára 2020 od 10.00 do 12.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

8. Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru

ITRE/9/02433

 2020/2549(RSP) 

 

Spravodajca:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

ITRE

 

 

 

         prijatie návrhu uznesenia predloženého na základe otázky na ústne zodpovedanie

*** Koniec elektronického hlasovania ***

9. Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – Oddiel III

ITRE/9/02142

 2019/2213(BUD) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE646.810v02-00

Gestorský výbor:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 19. február 2020, 12.00 h

Kontrola

10. Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Výsledky priebežného hodnotenia programu ISA²

COM(2019)0615

● prezentácia Gertrud Ingestadovej, generálnej riaditeľky pre informatiku (GR DIGIT, Európska komisia)

* * *

11. Štruktúrovaný dialóg s komisárkou pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariyou Gabrielovou

18. februára 2020 od 14.30 do 17.30 h

Spoločná diskusia o politike EÚ v oblasti MSP

12. Výmena názorov s Komisiou o horizontálnej politike v oblasti SME

13. Prezentácia osobitnej správy Európskeho dvora audítorov (ECA): Nástroj pre MSP v praxi: efektívny inovačný program, ktorý čelí problémom

* * *

14. Štruktúrovaný dialóg s Fransom Timmermansom, výkonným podpredsedom pre Európsky ekologický dohovor

18. februára 2020 od 17.30 do 18.30 h

Schôdza za zatvorenými dverami pre všetkých členov výboru ITRE

15. Výmena názorov s Komisiou a Agentúrou pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GNSS) o výpadku systému Galileo

16. Rôzne otázky

17. Nasledujúce schôdze

         19. februára 2020 od 16.00 do 18.00 h (Brusel)

         18. – 19. marca 2020 (Brusel)

Posledná úprava: 14. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia