PDF 176kWORD 281k

 

 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

 

ITRE(2020)1001_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Ārkārtas sanāksme

Ceturtdien, 2020. gada 1. oktobrī, plkst. 9.15–11.00

Briselē

Telpa: József Antall (4Q1)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi par koordinatoru 2020. gada 10. septembra lēmumiem

4. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2020. gada 8.–12. jūnijā PV – PE655.664v01-00

         2020. gada 16. jūnijā PV – PE653.853v01-00

         2020. gada 16. jūlijā PV – PE655.705v01-00

         2020. gada 1. septembrī PV – PE657.297v01-00

         2020. gada 7. septembrī PV – PE657.298v01-00

*** Balsošana līdz plkst. 11.30 ***

5. Publiskā sektora aizdevumu mehānisms Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros

ITRE/9/03228

***I 2020/0100(COD) COM(2020)0453 – C9-0153/2020

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Izabela-Helena Kloc (ECR)

PA – PE655.710v01-00
AM – PE657.176v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG, ECON

Johan Van Overtveldt (ECR)
Henrike Hahn (Verts/ALE)

PR – PE655.767v01-00
AM – PE657.150v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 2. septembrī plkst. 12.00

6. Priekšlikums, ar ko izveido programmu InvestEU

ITRE/9/03157

***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Seán Kelly (PPE)

PA – PE655.653v01-00
AM – PE657.168v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG, ECON*

José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE655.923v01-00
AM – PE657.232v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 2. septembrī plkst. 12.00

7. Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

ITRE/9/03662

 2020/1998(BUD) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE657.152v01-00
AM – PE657.368v01-00
AB – PE657.448v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

DT – PE657.417v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 17. septembrī plkst. 12.00

*** Balsošanas rezultāti komitejas locekļiem tiks paziņoti rakstiski ***

8. Viedokļu apmaiņa ar iekšējā tirgus komisāru Thierry Breton par pašreizējo stāvokli attiecībā uz IST un gaidāmajām likumdošanas iniciatīvām digitālajā jomā

9. Dažādi jautājumi

10. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 12. oktobrī plkst. 13.45–15.45 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 29. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika