PDF 179kWORD 280k

 

 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

 

ITRE(2020)1001_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Mimoriadna schôdza

štvrtok 1. októbra 2020 od 9.15 do 11.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q1)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori 10. septembra 2020

4. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         8. – 12. júna 2020 PV – PE655.664v01-00

         16. júna 2020 PV – PE653.853v01-00

         16. júla 2020 PV – PE655.705v01-00

         1. septembra 2020 PV – PE657.297v01-00

         7. septembra 2020 PV – PE657.298v01-00

*** Hlasovanie otvorené do 11.30 h ***

5. Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

ITRE/9/03228

***I 2020/0100(COD) COM(2020)0453 – C9-0153/2020

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Izabela-Helena Kloc (ECR)

PA – PE655.710v01-00
AM – PE657.176v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG, ECON

Johan Van Overtveldt (ECR)
Henrike Hahn (Verts/ALE)

PR – PE655.767v01-00
AM – PE657.150v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 2. september 2020, 12.00 h

6. Zriadenie Programu InvestEU

ITRE/9/03157

***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Seán Kelly (PPE)

PA – PE655.653v01-00
AM – PE657.168v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG, ECON*

José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE655.923v01-00
AM – PE657.232v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 2. september 2020, 12.00 h

7. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely

ITRE/9/03662

 2020/1998(BUD) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE657.152v01-00
AM – PE657.368v01-00
AB – PE657.448v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

DT – PE657.417v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 17. september 2020, 12.00 h

*** Výsledky hlasovania sa oznámia poslancom písomne ***

8. Výmena názorov s komisárom pre vnútorný trh Thierrym Bretonom o aktuálnej situácii v oblasti IKT a nadchádzajúcich legislatívnych iniciatívach v digitálnej oblasti

9. Rôzne otázky

10. Nasledujúce schôdze

         12. októbra 2020 od 13.45 do 15.45 h (Brusel)

Posledná úprava: 29. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia