Atzinuma projekts - ITRE_PA(2021)692623Atzinuma projekts
ITRE_PA(2021)692623

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
(2021/2006(INI))
par ES metāna emisiju mazināšanas stratēģiju
Cristian-Silviu Buşoi

3.5.2021

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: