Udkast til betænkning - ITRE_PR(2006)372058Udkast til betænkning
ITRE_PR(2006)372058

  UDKAST TIL BETÆNKNING
  om forslag til Rådets forordning (Euratom) om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under Det Europæiske Atomenergifællesskabs syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2011)
  (KOM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2004/0014(CNS))
  Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  Ordfører: Anne Laperrouze

  17.7.2006

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: