Σχέδιο έκθεσης - ITRE_PR(2006)372058Σχέδιο έκθεσης
ITRE_PR(2006)372058

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (Ευρατόμ) με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων
(COM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2004/0014(CNS))
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγήτρια: Anne Laperrouze

17.7.2006

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: