Raporti projekt - ITRE_PR(2006)372058Raporti projekt
ITRE_PR(2006)372058

  RAPORTI PROJEKT
  Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus (Euratom), millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Aatomienergiaühenduse seitsmenda raamprogrammi (2007–2011) meetmetes osalemise ning uurimistulemuste levitamise eeskirjad
  (KOM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2004/0014(CNS))
  Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  Raportöör: Anne Laperrouze

  17.7.2006

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: