Förslag till betänkande - ITRE_PR(2006)372058Förslag till betänkande
ITRE_PR(2006)372058

  FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
  om förslaget till rådets förordning om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av forskningsresultat (2007–2011)
  (KOM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2004/0014(CNS))
  Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  Föredragande: Anne Laperrouze

  17.7.2006

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: