Ziņojuma projekts - ITRE_PR(2009)430654Ziņojuma projekts
ITRE_PR(2009)430654

  ZIŅOJUMA PROJEKTS
  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu
  (COM(2009)0363 - C7-0097/2009 - 2009/0108(COD))
  Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  Referents: Alejo Vidal-Quadras

  12.11.2009

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: