Σχέδιο έκθεσης - ITRE_PR(2011)467225Σχέδιο έκθεσης
ITRE_PR(2011)467225

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη
(2011/2148(INI))
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Aldo Patriciello

21.9.2011

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: