14.11.2013
ITRE_PR(2013)522762
RAPORTI PROJEKT
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012
(COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Pilar del Castillo Vera

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 950kWORD 686k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika