14.11.2013
ITRE_PR(2013)522762
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012
(COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referents: Pilar del Castillo Vera

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1206kWORD 872k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika