Raporti projekt - ITRE_PR(2017)601017Raporti projekt
ITRE_PR(2017)601017

RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud)
(COM(2016) 590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Pilar del Castillo Vera

17.3.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: