Pranešimo projektas - ITRE_PR(2017)601017Pranešimo projektas
ITRE_PR(2017)601017

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (EERK) (nauja redakcija)
(COM(2016) 590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėja: Pilar del Castillo Vera

17.3.2017

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: