Förslag till betänkande - ITRE_PR(2017)601017Förslag till betänkande
ITRE_PR(2017)601017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning)
(COM(2016)590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Pilar del Castillo Vera

17.3.2017

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: