Проектодоклад - ITRE_PR(2021)689611Проектодоклад
ITRE_PR(2021)689611

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии
(COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE))
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Мария Да Граса Карвалю

5.3.2021

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: