Raporti projekt - ITRE_PR(2021)689611Raporti projekt
ITRE_PR(2021)689611

RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte
(COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE))
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Maria da Graça Carvalho

5.3.2021

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: