Pranešimo projektas - ITRE_PR(2021)689611Pranešimo projektas
ITRE_PR(2021)689611

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės sukūrimo
(COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE))
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėja: Maria da Graça Carvalho

5.3.2021

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: