Ziņojuma projekts - ITRE_PR(2021)689611Ziņojuma projekts
ITRE_PR(2021)689611

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma izveidi
(COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE))
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referente: Maria da Graça Carvalho

5.3.2021

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: