Σχέδιο έκθεσης - ITRE_PR(2021)691139Σχέδιο έκθεσης
ITRE_PR(2021)691139

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεδομένων (Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων)
(COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγήτρια: Angelika Niebler

26.3.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: