Návrh správy - ITRE_PR(2021)691139Návrh správy
ITRE_PR(2021)691139

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej správe údajov (akt o správe údajov)
(COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajkyňa: Angelika Niebler

26.3.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: