Σχέδιο έκθεσης - ITRE_PR(2022)703281Σχέδιο έκθεσης
ITRE_PR(2022)703281

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση (αναδιατύπωση)
(COM(2021)0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203(COD))
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Niels Fuglsang

22.2.2022

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: