Udtalelse - JURI_AD(2016)587696Udtalelse
JURI_AD(2016)587696

UDTALELSE
fra Retsudvalget
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav
(COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))
Ordfører for udtalelse: Heidi Hautala

27.9.2016

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: