Γνωμοδότηση - JURI_AD(2016)587696Γνωμοδότηση
JURI_AD(2016)587696

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Ουκρανία)
(COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Heidi Hautala

27.9.2016

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: