Advies - JURI_AD(2016)587696Advies
JURI_AD(2016)587696

ADVIES
van de Commissie juridische zaken
aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne)
(COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))
Rapporteur voor advies: Heidi Hautala

27.9.2016

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: