OPINIA
Komisji Prawnej
dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina)
(COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Heidi Hautala

27.9.2016

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: