AVIZ
al Comisiei pentru afaceri juridice
destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina)
(COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))
Raportoare pentru aviz: Heidi Hautala

27.9.2016

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: