Stanovisko - JURI_AD(2016)587696Stanovisko
JURI_AD(2016)587696

STANOVISKO
Výboru pre právne veci
pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina)
(COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Heidi Hautala

27.9.2016

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: