15.10.2018
JURI_AD(2018)625400
STANOVISKO
Výboru pre právne veci
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách]
(COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pavel Svoboda

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 353kWORD 214k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia