Γνωμοδότηση - JURI_AD(2020)652326Γνωμοδότηση
JURI_AD(2020)652326

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
  της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
  προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
  που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς
  (2020/2018(INL))
  Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Patrick Breyer

  7.9.2020

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: