Yttrande - JURI_AD(2020)652326Yttrande
JURI_AD(2020)652326

  YTTRANDE
  från utskottet för rättsliga frågor
  till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
  med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktion
  (2020/2018(INL))
  Föredragande av yttrande (*): Patrick Breyer

  7.9.2020

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: