Udtalelse - JURI_AD(2021)694960Udtalelse
JURI_AD(2021)694960

UDTALELSE
fra Retsudvalget
til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (retsakt om digitale tjenester) og om ændring af direktiv 2000/31/EF
(COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD))
Ordfører for udtalelse: Geoffroy Didier

30.9.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: