Γνωμοδότηση - JURI_AD(2021)694960Γνωμοδότηση
JURI_AD(2021)694960

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ
(COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD))
Συντάκτης γνωμοδότησης(*): Geoffroy Didier

30.9.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: