Advies - JURI_AD(2021)694960Advies
JURI_AD(2021)694960

ADVIES
van de Commissie juridische zaken
aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG
(COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD))
Rapporteur voor advies: Geoffroy Didier

30.9.2021

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: