Stanovisko - JURI_AD(2021)694960Stanovisko
JURI_AD(2021)694960

STANOVISKO
Výboru pre právne veci
pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES
(COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Geoffroy Didier

30.9.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: