Mišljenje - JURI_AD(2022)736462Mišljenje
JURI_AD(2022)736462

MIŠLJENJE
Odbora za pravna pitanja
upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku
o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni određenih direktiva u pogledu uspostave i funkcioniranja jedinstvene europske pristupne točke
(COM(2021)0724 - C9-0437/2021 - 2021/0379(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Pascal Durand

30.11.2022

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: