Atzinums - JURI_AD(2022)736462Atzinums
JURI_AD(2022)736462

ATZINUMS
Sniegusi Juridiskā komiteja
Ekonomikas un monetārajai komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz Eiropas vienotā piekļuves punkta izveidi un darbību groza konkrētas direktīvas
(COM(2021)0724 - C9-0437/2021 - 2021/0379(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Pascal Durand

30.11.2022

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: