Advies - JURI_AD(2022)736462Advies
JURI_AD(2022)736462

ADVIES
van de Commissie juridische zaken
aan de Commissie economische en monetaire zaken
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bepaalde richtlijnen wat betreft de oprichting en het functioneren van het European Single Acces Point
(COM(2021)0724 - C9-0437/2021 - 2021/0379(COD))
Rapporteur voor advies: Pascal Durand

30.11.2022

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: