OPINIA
Komisji Prawnej
dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej niektóre dyrektywy w odniesieniu do ustanowienia i funkcjonowania pojedynczego punktu dostępu
(COM(2021)0724 - C9-0437/2021 - 2021/0379(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pascal Durand

30.11.2022

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: