Yttrande - JURI_AD(2022)736462Yttrande
JURI_AD(2022)736462

YTTRANDE
från utskottet för rättsliga frågor
till utskottet för ekonomi och valutafrågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av vissa direktiv vad gäller inrättandet av den europeiska gemensamma kontaktpunkten och denna kontaktpunkts funktionssätt
(COM(2021)0724 - C9-0437/2021 - 2021/0379(COD))
Föredragande av yttrande: Pascal Durand

30.11.2022

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: