Γνωμοδότηση - JURI_AL(2011)465052Γνωμοδότηση
JURI_AL(2011)465052

νωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής (COM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD)(COD))

27.5.2011

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: