Arvamus - JURI_AL(2011)465052Arvamus
JURI_AL(2011)465052

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse integreeritud merenduspoliitika edasiarendamist toetav programm (KOM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD)) - arvamus õigusliku aluse kohta

27.5.2011

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: