Lausunto - JURI_AL(2011)465052Lausunto
JURI_AL(2011)465052

Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskevasta tukiohjelmasta KOM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD))

27.5.2011

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: