Nuomonė - JURI_AL(2011)465052Nuomonė
JURI_AL(2011)465052

Nuomonė dėl pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama integruotos jūrų politikos tolesnio vystymo paramos programa (COM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD)) teisinio pagrindo

27.5.2011

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: